Området

Trillemarka-Rollagsfjell er med sine 156 km2 et av Norges største naturreservater. Landskapet karakteriseres av en opprevet og variert topografi med fjellpartier, brede daldrag og småkupert åslandskap.

NATUR OG LANDSKAP

Store høydeforskjeller har sammen med variasjon i klima og landskap gitt Trillemarka-Rollagsfjell et unikt mangfold i naturtyper og arter. Området strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.

PLANTER

I gammel naturskog er det ofte et fuktig klima som gir livsvilkår for moser, sopp og lav som ikke klarer seg i skog som skjøttes og drives på moderne vis. Området består av relativt fattig flora når det gjelder karplanter, men har uvanlig stor variasjon av lav og vedboende sopp. Flere av artene er sjeldne både i regional og nasjonal sammenheng.

DYR OG FUGLER

Verneområdet er levested for dyre- og fuglearter som er vanlige i de fleste skogområder i denne delen av landet. Kongeørna observeres jevnlig, og fiskeørna har kjente lokaliteter i eller i tilknytning til verneområdet.

HISTORISK BRUK

De mange kulturminnene vitner om tidligere tiders aktivitet i området. Seterdrift var vanlig, og det ble hogd virke til bygninger, gjerder og brensel. Ingen av setrene er i drift i dag, men flere av setervollene er fortsatt åpne og krydrer landskapet med en storslagen blomsterprakt i sommermånedene.