Forvaltning
Verneområdet forvaltes av et statlig oppnevnt forvaltningsstyre, sammensatt av medlemmer fra kommunene som er berørt av vernevedtaket.

Informasjon om forvaltningen finner du på nettsiden til Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Forvaltningen samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO) som har oppsyns- og kontrollmyndighet i verneområdet.

Regelverk
Rammene for hvordan området skal forvaltes er nedfelt i verneforskriften . Det er utarbeidet forvaltningsplan som angir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften.

Noen oppfatter rammene som urimelige og begrensende i forhold til tradisjonell bruk, mens andre ønsker dem velkommen som en unik mulighet til å ta vare på et variert og spennende naturskogområde. Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Allemannsretten og råd om ferdsel

Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i norsk natur, og det gjelder også i verneområdene. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Vi oppfordrer til "sporløs ferdsel". Ta hensyn til fugle- og dyrelivet og forlat naturen slik du selv vil finne den.