Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
Forvaltningsstyret er sammensatt av medlemmer valgt av og fra kommunene som er berørt av vernevedtaket. Det er opprettet sekretariat med verneområdeforvalter som har kontorsted i Rollag. Verneområdeforvalteren er ansatt hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, men er underlagt forvaltningsstyret i alle saker som angår forvaltning av verneområdet. 

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO) som har oppsyns- og kontrollmyndighet i verneområdet.

Rammene for hvordan området skal forvaltes er nedfelt i verneforskriften. Det er utarbeidet forvaltningsplan som angir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften.

Regelverk

Det er verneforskriften som setter rammene for hvordan området skal forvaltes, og det er utarbeidet forvaltningsplan som gir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften. Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) utfører tilsynsoppgaver i verneområdene. Arbeidet omfatter kontroll med at ulike lover blir overholdt, både på offentlig og privat grunn.

FORVALTNINGSMYNDIGHET OG SEKRETARIAT 
Søknader til forvaltningsstyret, offisielle brev og henvendelser sendes:

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Postboks 325
1502 Moss

E-post: sfovpost@statsforvalteren.no

Uformelle henvendelser kan rettes direkte til verneområdeforvalter:

Hege Jaren, verneområdeforvalter
Besøksadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag

Tlf: 32 26 68 16 /470 23 662
E-post: hege.jaren@statsforvalteren.no 

NATUROPPSYN
Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet i verneområdet, og skal blant annet følge med på at forskrifter og forvaltningsvedtak overholdes.

Håvard Kjøntvedt, SNO
Statens naturoppsyn, 3630 Rødberg
Tlf: 958 05 333

E-post: havard.kjontvedt@miljodir.no