Forvaltning og regelverk

Det er verneforskriften som er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i verneområdet, og som setter rammene for hvordan området skal forvaltes.

Forvaltning
Verneområdet forvaltes av et statlig oppnevnt forvaltningsstyre, sammensatt av medlemmer fra kommunene som er berørt av vernevedtaket.

Informasjon om forvaltningen finner du på nettsiden til Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Forvaltningen samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO) som har oppsyns- og kontrollmyndighet i verneområdet.

Regelverk
Rammene for hvordan området skal forvaltes er nedfelt i verneforskriften. Det er utarbeidet forvaltningsplan som angir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften.

Noen oppfatter rammene som urimelige og begrensende i forhold til tradisjonell bruk, mens andre ønsker dem velkommen som en unik mulighet til å ta vare på et variert og spennende naturskogområde. Verneformålet og verneforskriften er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Allemannsretten og råd om ferdsel

Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i norsk natur, og det gjelder også i verneområdene. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Vi oppfordrer til "sporløs ferdsel". Ta hensyn til fugle- og dyrelivet og forlat naturen slik du selv vil finne den.