Forvaltning

Lokal forvaltning

Forvaltningsmyndigheten for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er lagt til kommunalt nivå ved et statlig oppnevnt lokalt styre. Naturreservatet ble opprettet 5. desember 2008, og ligger i Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner.


Verneområdet forvaltes av et statlig oppnevnt forvaltningsstyre, sammensatt av medlemmer valgt av og fra kommunene som er berørt av vernevedtaket. 

Det er opprettet sekretariat med verneområdeforvalter som har kontorsted i Rollag. Verneområdeforvalteren er ansatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, men er underlagt forvaltningsstyret i alle saker som angår forvaltning av verneområdet. 

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO) som har oppsyns- og kontrollmyndighet i verneområdet.


Rammene for hvordan området skal forvaltes er nedfelt i verneforskriften. Det er utarbeidet forvaltningsplan som angir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften.

Noen oppfatter rammene som urimelige og begrensende i forhold til tradisjonell bruk, mens andre ønsker dem velkommen som en unik mulighet til å ta vare på et variert og spennende naturskogområde. Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Regelverk

Verneforskrift

Forskrift om verneplan for skog, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §2 Formål.


“Formålet med naturreservatet er å bevare et svært stort og sammenhengende naturskogsområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog. Området domineres av eldre naturskog med preg av urørthet, det har gode forekomster av død ved, og er levested for en rekke rødlistede arter. Også setervoller i området har forekomster av rødlistearter. Området har vitenskapelig/pedagogisk verdi blant annet på grunn av sin størrelse”.

Les hele verneforskriften på lovdata.no (åpnes i ny fane)

Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten har utarbeidet en forvaltningsplan for verneområdet som skal utdype og presisere bestemmelsene i verneforskriften. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel som skal sikre enhetlig forvaltning. Den kan ikke inneholde retningslinjer eller tiltak som er i strid med verneforskriften, men den skal gi konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningslinjer for bruk, informasjon , skjøtsel og eventuell tilrettelegging.

Øvrig informasjon knyttet til verneforskrift, forvaltningsplan med vedlegg (bygninger, stier, veier og setervoller) samt informasjon om motorferdsel finner du ved å trykke på infopunktet i bildet til venstre.

 

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) utfører oppsynsoppgaver i verneområdene. Arbeidet omfatter kontroll med at ulike lover blir overholdt, både på offentlig og privat grunn.


Naturoppsynet har som oppgave å drive oppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Dette medfører kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven.

Merking og vedlikehold av stier og løyper er oppgaver som naturoppsynet kan utføre på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten, og naturveiledning og annet informasjonsarbeid blir en stadig viktigere del av arbeidet i verneområdene.

Skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid er også viktige oppgaver som utføres av naturoppsynet.

Aktuelt

Informasjon 18.06.2020

Norges nasjonalparker

Miljødirektoratet har lansert en ny "samleside" for Norges nasjonalparker, og Trillemarka-Rollagsfjell er med!

Les mer
Forvaltning 10.03.2020

Forvaltningsstyret 2020-2023

Forvaltningsstyret for de neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 11. februar

Les mer
Rapporter 21.02.2020

Årsmelding 2019

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

Les mer
Informasjon 05.06.2019

Utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell?

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt verneplaner for 13 skogområder på høring.

Les mer
Informasjon 20.03.2019

Ny verneplanprosess

Fylkesmannen i Oslo og Viken melder om oppstart av verneplanprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo.

Les mer
Rapporter 28.02.2019

Årsmelding 2018

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

Les mer
Informasjon 04.01.2019

Nytt år - nytt embete

Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Oslo og Viken et faktum.

Les mer
Forvaltning 18.12.2018

Forskriftsendring

Endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, vedtatt i statsråd 14.12.2018.

Les mer
Rapporter 23.03.2018

Årsmelding 2017

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2017 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

Les mer
Forvaltning 15.06.2017

Forskriftsendring på høring

Fylkesmannen i Buskerud har sendt forslag om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på høring.

Les mer
Informasjon 07.04.2017

Oppstart av verneplanprosess

Fylkesmannen i Buskerud melder om oppstart av verneplanprosess for skog.

Les mer
Rapporter 15.03.2017

Årsmelding 2016

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2016 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året

Les mer
Informasjon 14.11.2016

Monsen på villspor

"Jeg ante ikke at Trillemarka var så stor, vill og flott altså..."

Les mer
Informasjon 05.08.2016

Ny hjemmeside!

Etter 6 år med "eventyrprofil" var hjemmesiden vår moden for en oppgradering.

Les mer
Rapporter 24.02.2016

Årsmelding 2015

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2015 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Informasjon 15.12.2015

Nytt turkart Trillemarka-Rollagsfjell!

Nytt turkart for Trillemarka-Rollagsfjell er endelig en realitet. Turkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i den nasjonale turkartserien

Les mer
Rapporter 10.03.2015

Årsmelding 2014

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2014 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Informasjon 25.02.2015

Miljøvedtaksregisteret

Miljøvedtaksregisteret gir alle fri tilgang til vedtak etter naturmangfoldloven

Les mer
Forvaltning 01.01.2015

Ny arbeidsgiver, ny postadresse

Forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er fra 01.01.2015 lagt til Fylkesmannen i Buskerud.

Les mer
Rapporter 30.04.2014

Årsmelding 2013

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2013 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Møter 06.03.2014

Protokoll fra møte 18.02.2014

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 13.12.2013

Protokoll fra møte 09.12.2013

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Naturoppsyn 05.12.2013

Ny mann i Trillemarka

Etter at politistillingen som er tilknyttet Trillemarka har stått ubetjent siden i sommer, er nå Sjur Stava i full gang med å sette seg inn i sine nye arbeidsoppgaver

Les mer
Informasjon 25.11.2013

Skjøtselsmidler kan brukes til friluftslivstiltak

Miljødirektoratet har etterkommet forvaltningsmyndigheten sin anmodning om å utvide rammene for bruk av de tildelte skjøtselsmidlene i perioden 2008-2012 slik at de også kan benyttes til friluftslivstiltak i verneområdet.

Les mer
Møter 25.11.2013

Protokoll fra møte 23.10.2013

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 03.06.2013

Protokoll fra møte 27.05.2013

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 14.05.2013

Forvaltningsplan til godkjenning hos DN

Forvaltningsplanen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble sendt ut på høring 9. november 2012. Høringsfristen var 25. februar 2013, og det kom inn 26 uttalelser.

Les mer
Møter 14.05.2013

Protokoll fra møte 22.04.2013

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Rapporter 29.04.2013

Årsmelding 2012

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2012 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Forvaltning 21.03.2013

26 uttalelser til forvaltningsplanen

Høringsfristen på utkast til forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell var 25. februar, og det har kommet inn 26 høringsuttalelser.

Les mer
Forvaltning 12.02.2013

Kulturminner og kulturhistorie

Trillemarka-Rollagsfjell har mange kulturhistoriske verdier som har betydning både i arbeidet med forvaltning og skjøtsel av verneområdet og i forbindelse med informasjon og formidling.

Les mer
Naturoppsyn 11.01.2013

Årsrapport fra SNO 2012

Statens Naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte tiltak i samarbeid med forvaltningsmyndigheten i 2012

Les mer
Møter 22.10.2012

Protokoll fra møte 09.10.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 06.09.2012

Protokoll fra møte 30.08.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 11.07.2012

Brev fra DN - faglig gjennomgang 2

Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til siste utkast til forvaltningsplanen

Les mer
Møter 28.06.2012

Protokoll fra møte 21.06.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 21.05.2012

Protokoll fra møte 15.05.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Rapporter 13.04.2012

Årsmelding 2011

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2011 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Møter 13.04.2012

Protokoll fra møte 29.-30.03.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 07.03.2012

Brev fra DN - faglig gjennomgang 1

Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til første utkast til forvaltningsplan

Les mer
Møter 23.02.2012

Protokoll fra møte 15.02.2012

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 30.01.2012

Forvaltningsstyret 2012-2015

Forvaltningsstyret for inneværende kommunestyreperiode er nå formelt oppnevnt

Les mer
Naturoppsyn 12.01.2012

Ny politiansatt i verneområdet

Jon Atle Georgsen tiltrådte i stillingen som politiførstebetjent/regionkontakt for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ved Sigdal lensmannskontor 1.august 2011.

Les mer
Forvaltning 06.12.2011

Høring av forvaltningsplan utsatt

På grunn av forsinkelser i tilbakemelding fra DN, er utsending av planen på høring utsatt.

Les mer
Møter 21.11.2011

Protokoll fra møte 15.11.2011

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 16.09.2011

Protokoll fra møte 05.09.2011

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 29.06.2011

Protokoll fra møte 15.06.2011

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Rapporter 04.05.2011

Årsmelding 2010

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2010 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Møter 13.04.2011

Protokoll fra møte 06.04.2011

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 21.02.2011

Åpne kontordager

Invitasjon til medvirkning og mulighet til å komme med innspill

Les mer
Møter 08.02.2011

Protokoll fra møte 04.02.2011

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Naturoppsyn 12.01.2011

Haaverstad takker for seg

Haakon Haaverstad fratrer i stillingen som regionkontakt for politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

Les mer
Møter 01.12.2010

Protokoll fra møte 24.11.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 13.10.2010

Protokoll fra møte 22.09.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Informasjon 16.09.2010

Trillemarka-Rollagsfjell på nett!

Her er forvaltningens nye hjemmeside, som vi håper vil bli en nyttig informasjonskanal for de som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i verneområdet.

Les mer
Møter 23.08.2010

Protokoll fra møte 09.08.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Rapporter 04.06.2010

Årsmelding 2009

Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2009 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

Les mer
Forvaltning 02.06.2010

Status grensegang

Arbeidet med vernegrensen har pågått med to arbeidslag i en drøy måned

Les mer
Forvaltning 02.06.2010

Prosjektplan kulturminner

Forvaltningstyret vedtok etter fredningsvedtaket i desember 2008 å sette i gang en registrering av kulturminner og kulturhistorie i verneområdet

Les mer
Forvaltning 02.06.2010

Prosjektplan for forvaltningsplan

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5. desember 2008. Forvaltningsmyndighetene ble delegert til et lokalt forvaltningsstyre med representanter fra Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner. Verneforskriften sier at det skal utarbeides en forvaltningsplan.

Les mer
Forvaltning 02.06.2010

Pressemelding vedr forvaltningsplan

I verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er det presisert at det skal lages en forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplanen starter nå.

Les mer
Forvaltning 02.06.2010

Åpne møter om forvaltningsplan

Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for trillemarka - Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Forvaltning 01.06.2010

Oppsummering åpne møter i april 2010

Arbeidet med en forvaltningsplan for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat har nå startet opp. I den forbindelse ble det holdt åpne møter i Rollag og Eggedal den 12. og 13. april.

Les mer
Naturoppsyn 01.06.2010

Miljøkontroll i utmark

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har eget statlig naturoppsyn ved Håvard Kjøntvedt, slik det er i andre verneområder i landet vårt.

Les mer
Forvaltning 01.06.2010

Grensegang Trillemarka-Rollagsfjell

Sesongens arbeid med vernegrensen startes opp igjen i Rollag fra 14. juni, og vil i første omgang pågå i uke 24, 25 og 26. Jordskifteretten vil i mai sende ut varsel om grensemerkingen til alle grunneierne i Rollag.

Les mer
Informasjon 01.06.2010

Foredrag om Skog- og kulturhistorie

Skog & Landskap informerer fra forskningen Folkemusikksenteret - Prestfoss tirsdag 25. mai - 2010, kl. 18.00

Les mer
Forvaltning 31.05.2010

Oppsummering fra møte 10. mai 2010

Oppsummering fra møte med naturvernorganisasjonene

Les mer
Forvaltning 31.05.2010

Oppsummering fra møte 11. mai 2010

Oppsummering fra møte med lag og interesseorganisasjoner.

Les mer
Naturoppsyn 31.05.2010

SNO i Trillemarka-Rollagsfjell

Håvard Kjøntvedt er ansatt som naturoppsyn i Trillemarka Rollagsfjell, og har kontorlokalisert på Rødberg. Han har og ansvaret for Skrim Sauheradsfjella.

Les mer
Naturoppsyn 31.05.2010

Politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

Haakon Haaverstad er ansatt som politiførstebetjent ved Sigdal lensmannskontor, Nordre Buskerud politidistrikt

Les mer
Møter 25.05.2010

Protokoll fra møte 25.05.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 09.04.2010

Protokoll fra møte 09.04.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 09.03.2010

Protokoll fra møte 09.03.2010

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 27.11.2009

Protokoll fra møte 27.11.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 12.11.2009

Protokoll fra møte 12.11.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 03.09.2009

Protokoll fra møte 03.09.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 31.08.2009

Protokoll fra møte 31.08.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 05.08.2009

Protokoll fra møte 05.08.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Informasjon 02.08.2009

Offisiell åpning

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 01.07.2009

Protokoll fra møte 01.07.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 09.06.2009

Protokoll fra møte 09.06.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 18.05.2009

Protokoll fra møte 18.05.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 29.04.2009

Protokoll fra møte 29.04.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 18.03.2009

Protokoll fra møte 18.03.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 11.03.2009

Protokoll fra møte 11.03.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 04.03.2009

Protokoll fra møte 04.03.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 09.02.2009

Protokoll fra møte 09.02.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer
Møter 16.01.2009

Protokoll fra møte 16.01.2009

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Les mer

Kontakt oss


FORVALTNINGSMYNDIGHET og SEKRETARIAT

Søknader til forvaltningsstyret, offisielle brev og henvendelser sendes:

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse: fmovpost@fylkesmannen.no

Henvendelser og søknader som blir sendt til denne adressen blir journalført, arkivert og søkbare i den offentlige postjournalen. 

Spørsmål om verneregler, søknader og andre uformelle henvendelser kan rettes direkte til verneområdeforvalter:

Hege Jaren, verneområdeforvalter
Besøksadresse: Vrågåvegen 10, 3626 Rollag

Tlf. 32 26 68 16 / 470 23 662


NATUROPPSYN

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet i verneområdet, og skal blant annet følge med på at forskrifter og forvaltningsvedtak overholdes.

Håvard Kjøntvedt, SNO
Statens naturoppsyn, 3630 Rødberg

958 05 333


POLITI

www.politiet.no  
Tlf. 02800

Sør-Øst politidistrikt
Tlf. 33 34 44 00

Postadresse: Postboks 2073, 3103 Tønsberg
E-post:
post.sor-ost@politiet.no