Forvaltningsplan - Oppsummering fra møte 10. mai 2010

Oppsummering fra møte med naturvernorganisasjonene

Innledning

Møtet ble avholdt på folkemusikksenteret på Prestfoss mandag 10. mai kl 18.00 til 21.00. Fire personer møtte for forskjellige interessegrupper/organisasjoner. I tillegg deltok leder og et styremedlem i forvaltningsstyret samt forvalter og prosjektleder for forvaltningsplanen.

Gjennomføring

Prosjektleder Leif Simonsen gjennomførte møtet. Det ble innledningsvis holdt en presentasjon med åpen mulighet for spørsmål og diskusjon. De viktigste temaene på møtene var 1) presentasjon av prosjektplanen, 2) organisasjonenes forventing til planen og 3) innspill til kartlegging av status (veier, bygg, stier m.m.). Møtene hadde følgende agenda:

 • Rammene for forvaltningsplanen
  • Presentasjon av prosjektplanen
  • Hva er en forvaltingsplan?
 • Diskusjon og dialog
  • Organisasjonenes forventning til planen
  • Innspill til kartlegging av status
  • Effekter av rekreasjonsbruk

Viktige innspill

Under listes det opp momenter som de fremmøtte tok opp under møtet. Disse tas med som innspill i det videre planarbeidet.

 • Det bør være bredest mulig deltagelse i prosessen. Det var et markert ønske om at det ble etablert et rådgivende utvalg. Et slikt utvalg kan etableres både til arbeidet med forvaltningsplanen, men også som et utvalg som skal fungere under den vanlige driften av naturreservatet.
 • Det ble påpekt behov for utvidete biologiske kartlegginger.
  • Hva finnes av verneverdier i nylig hugde områder i planområdet?
  • Invertebratzoologien (insekter og lignende) generelt ikke kartlagt – det bør foreslås en slik kartlegging i forvaltningsplanen.
  • Det bør generelt kartlegges med i skog, på fjell og i vann.
 • Informasjon om hekkelokaliteter for rovfugl bør deles med forvaltningen sli kat foreslåtte tiltak ikke unødig fører til forstyrrelse av reirlokaliteter.
 • Kartlegging/oversikt over fremmede arter ble diskutert. Kanadagås, mink, ørekyte.
 • Bever. Hvordan utvikler denne seg i området?
 • Gapahuker og lavoer. Det bør være faste plasser for dette.
 • Det er noen faste ”lavoskjellet” i verneområdet som også sto der under vernetidspunktet. Dette bør også kartfestes.
 • Naturvernforbundet har en egen rapport fra 2003 på setervoller i verneområdet.
 • Store løypemaskiner for skiløyper – er det virkelig behov for det?
  • Bør løypenettet også kategoriseres i flere typer/kvaliteter under statuskartleggingen?
  • Noen steder er det 2-3 spor i bredden. Kan de samles i et spor?
  • Det må være litt bredde for at det skal være egnet i nedoverbakker (styrespor og plass til møtende skiløpere).
 • Det er ca 213 vann i verneområdet.
  • En del av disse er fisketomme og det bør heller ikke settes ut fisk i disse avhensyn til andre dyregrupper en fisk.
 • Det fremkom ønske om at presentasjonen som skal holdes blir tilgjengelig i forkant av møtet slik at organisasjonene kan forberede seg bedre.
 • Det skal foreligge en entomologisk rapport for Sigdal.
 • På statuskartene bør symbolene for kulturminner fremkomme med en størrelse som reflekterer størrelsen på objektet i terrenget.
 • Kalking i bekker. En del sekker står igjen med kalk som ikke er spred. En del sekker ligger igjen i terrenget. Dette bør ryddes opp i.
 • Det burde vært salg av et felles fiskekort. Dette ville lettet muligheten for besøkende fiskere som fisker over et større område å skaffe rett fiskekort.
  • Fylkesmannen har anledning til å stille krav om samordning ifm tildeling av midler til kalking.
  • Rauland statsallmenning kan være et godt eksempel til etterfølgelse. Administreres av Vinje kommune.
 • Det er oppdaget 5- rødlistearter på noen setervoller. De øvrige rødlisteartene er knyttet til skog.
 • Slitasje på stier. Det er en del slitasje på noen stier. Her bør det legges plankeganger og treklopper på aktuelle steder. Slitasjen bør kartlegges.
 • Det bør informeres om hvilke vassdrag som inngår i Verneplan for vassdrag.
 • I enkelte vann kan det være utfordring mht padling/båtbruk og hekking av rovfugl.
 • Dersom det blir søknader om tillatelse til å legge inn vann (borre etter vann) må eventuelle utslipp gå til jord.
 • Hva er eksisterende bygg? Det ble foreslått av bygninger som formelt sett trenger byggetillatelse for å unne settes opp igjen ikke kan regnes som eksisterende bygg.

Listen er ikke uttømmende på alle momenter som ble tatt opp.

Oppsummert av:

Leif Simonsen
prosjektleder

Prosjektleder for forvaltningsplanen
Leif Simonsen

ASK RÅDGIVNING AS
Adresse: Arbins gate 4, 0253 Oslo
Telefon direkte: 92 45 22 55
E-post: leif.simonsen@askradgivning.no

Forvalter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat
Hege Jaren
Adresse: c/o Rollag kommune, 3626 Rollag
Telefon: 31 02 37 03. Mobil: 94 03 48 00
E-post: hege.jaren@rollag.kommune.no

Vedlegg

 • Ingen vedlegg
 • Aktuelt

  Informasjon 18.06.2020

  Norges nasjonalparker

  Miljødirektoratet har lansert en ny "samleside" for Norges nasjonalparker, og Trillemarka-Rollagsfjell er med!

  Les mer
  Forvaltning 10.03.2020

  Forvaltningsstyret 2020-2023

  Forvaltningsstyret for de neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 11. februar

  Les mer
  Rapporter 21.02.2020

  Årsmelding 2019

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 18.06.2020

  Norges nasjonalparker

  Miljødirektoratet har lansert en ny "samleside" for Norges nasjonalparker, og Trillemarka-Rollagsfjell er med!

  Les mer
  Forvaltning 10.03.2020

  Forvaltningsstyret 2020-2023

  Forvaltningsstyret for de neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 11. februar

  Les mer
  Rapporter 21.02.2020

  Årsmelding 2019

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 05.06.2019

  Utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell?

  Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt verneplaner for 13 skogområder på høring.

  Les mer
  Informasjon 20.03.2019

  Ny verneplanprosess

  Fylkesmannen i Oslo og Viken melder om oppstart av verneplanprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo.

  Les mer
  Rapporter 28.02.2019

  Årsmelding 2018

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 04.01.2019

  Nytt år - nytt embete

  Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Oslo og Viken et faktum.

  Les mer
  Forvaltning 18.12.2018

  Forskriftsendring

  Endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, vedtatt i statsråd 14.12.2018.

  Les mer
  Rapporter 23.03.2018

  Årsmelding 2017

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2017 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Forvaltning 15.06.2017

  Forskriftsendring på høring

  Fylkesmannen i Buskerud har sendt forslag om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på høring.

  Les mer
  Informasjon 07.04.2017

  Oppstart av verneplanprosess

  Fylkesmannen i Buskerud melder om oppstart av verneplanprosess for skog.

  Les mer
  Rapporter 15.03.2017

  Årsmelding 2016

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2016 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 14.11.2016

  Monsen på villspor

  "Jeg ante ikke at Trillemarka var så stor, vill og flott altså..."

  Les mer
  Informasjon 05.08.2016

  Ny hjemmeside!

  Etter 6 år med "eventyrprofil" var hjemmesiden vår moden for en oppgradering.

  Les mer
  Rapporter 24.02.2016

  Årsmelding 2015

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2015 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Informasjon 15.12.2015

  Nytt turkart Trillemarka-Rollagsfjell!

  Nytt turkart for Trillemarka-Rollagsfjell er endelig en realitet. Turkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i den nasjonale turkartserien

  Les mer
  Rapporter 10.03.2015

  Årsmelding 2014

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2014 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Informasjon 25.02.2015

  Miljøvedtaksregisteret

  Miljøvedtaksregisteret gir alle fri tilgang til vedtak etter naturmangfoldloven

  Les mer
  Forvaltning 01.01.2015

  Ny arbeidsgiver, ny postadresse

  Forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er fra 01.01.2015 lagt til Fylkesmannen i Buskerud.

  Les mer
  Rapporter 30.04.2014

  Årsmelding 2013

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2013 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 06.03.2014

  Protokoll fra møte 18.02.2014

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 13.12.2013

  Protokoll fra møte 09.12.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Naturoppsyn 05.12.2013

  Ny mann i Trillemarka

  Etter at politistillingen som er tilknyttet Trillemarka har stått ubetjent siden i sommer, er nå Sjur Stava i full gang med å sette seg inn i sine nye arbeidsoppgaver

  Les mer
  Informasjon 25.11.2013

  Skjøtselsmidler kan brukes til friluftslivstiltak

  Miljødirektoratet har etterkommet forvaltningsmyndigheten sin anmodning om å utvide rammene for bruk av de tildelte skjøtselsmidlene i perioden 2008-2012 slik at de også kan benyttes til friluftslivstiltak i verneområdet.

  Les mer
  Møter 25.11.2013

  Protokoll fra møte 23.10.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 03.06.2013

  Protokoll fra møte 27.05.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 14.05.2013

  Forvaltningsplan til godkjenning hos DN

  Forvaltningsplanen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble sendt ut på høring 9. november 2012. Høringsfristen var 25. februar 2013, og det kom inn 26 uttalelser.

  Les mer
  Møter 14.05.2013

  Protokoll fra møte 22.04.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 29.04.2013

  Årsmelding 2012

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2012 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Forvaltning 21.03.2013

  26 uttalelser til forvaltningsplanen

  Høringsfristen på utkast til forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell var 25. februar, og det har kommet inn 26 høringsuttalelser.

  Les mer
  Forvaltning 12.02.2013

  Kulturminner og kulturhistorie

  Trillemarka-Rollagsfjell har mange kulturhistoriske verdier som har betydning både i arbeidet med forvaltning og skjøtsel av verneområdet og i forbindelse med informasjon og formidling.

  Les mer
  Naturoppsyn 11.01.2013

  Årsrapport fra SNO 2012

  Statens Naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte tiltak i samarbeid med forvaltningsmyndigheten i 2012

  Les mer
  Møter 22.10.2012

  Protokoll fra møte 09.10.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 06.09.2012

  Protokoll fra møte 30.08.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 11.07.2012

  Brev fra DN - faglig gjennomgang 2

  Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til siste utkast til forvaltningsplanen

  Les mer
  Møter 28.06.2012

  Protokoll fra møte 21.06.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 21.05.2012

  Protokoll fra møte 15.05.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 13.04.2012

  Årsmelding 2011

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2011 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 13.04.2012

  Protokoll fra møte 29.-30.03.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 07.03.2012

  Brev fra DN - faglig gjennomgang 1

  Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til første utkast til forvaltningsplan

  Les mer
  Møter 23.02.2012

  Protokoll fra møte 15.02.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 30.01.2012

  Forvaltningsstyret 2012-2015

  Forvaltningsstyret for inneværende kommunestyreperiode er nå formelt oppnevnt

  Les mer
  Naturoppsyn 12.01.2012

  Ny politiansatt i verneområdet

  Jon Atle Georgsen tiltrådte i stillingen som politiførstebetjent/regionkontakt for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ved Sigdal lensmannskontor 1.august 2011.

  Les mer
  Forvaltning 06.12.2011

  Høring av forvaltningsplan utsatt

  På grunn av forsinkelser i tilbakemelding fra DN, er utsending av planen på høring utsatt.

  Les mer
  Møter 21.11.2011

  Protokoll fra møte 15.11.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 16.09.2011

  Protokoll fra møte 05.09.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 29.06.2011

  Protokoll fra møte 15.06.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 04.05.2011

  Årsmelding 2010

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2010 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 13.04.2011

  Protokoll fra møte 06.04.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 21.02.2011

  Åpne kontordager

  Invitasjon til medvirkning og mulighet til å komme med innspill

  Les mer
  Møter 08.02.2011

  Protokoll fra møte 04.02.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Naturoppsyn 12.01.2011

  Haaverstad takker for seg

  Haakon Haaverstad fratrer i stillingen som regionkontakt for politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

  Les mer
  Møter 01.12.2010

  Protokoll fra møte 24.11.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 13.10.2010

  Protokoll fra møte 22.09.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Informasjon 16.09.2010

  Trillemarka-Rollagsfjell på nett!

  Her er forvaltningens nye hjemmeside, som vi håper vil bli en nyttig informasjonskanal for de som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i verneområdet.

  Les mer
  Møter 23.08.2010

  Protokoll fra møte 09.08.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 04.06.2010

  Årsmelding 2009

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2009 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Status grensegang

  Arbeidet med vernegrensen har pågått med to arbeidslag i en drøy måned

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Prosjektplan kulturminner

  Forvaltningstyret vedtok etter fredningsvedtaket i desember 2008 å sette i gang en registrering av kulturminner og kulturhistorie i verneområdet

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Prosjektplan for forvaltningsplan

  Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5. desember 2008. Forvaltningsmyndighetene ble delegert til et lokalt forvaltningsstyre med representanter fra Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner. Verneforskriften sier at det skal utarbeides en forvaltningsplan.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Pressemelding vedr forvaltningsplan

  I verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er det presisert at det skal lages en forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplanen starter nå.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Åpne møter om forvaltningsplan

  Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for trillemarka - Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 01.06.2010

  Oppsummering åpne møter i april 2010

  Arbeidet med en forvaltningsplan for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat har nå startet opp. I den forbindelse ble det holdt åpne møter i Rollag og Eggedal den 12. og 13. april.

  Les mer
  Naturoppsyn 01.06.2010

  Miljøkontroll i utmark

  Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har eget statlig naturoppsyn ved Håvard Kjøntvedt, slik det er i andre verneområder i landet vårt.

  Les mer
  Forvaltning 01.06.2010

  Grensegang Trillemarka-Rollagsfjell

  Sesongens arbeid med vernegrensen startes opp igjen i Rollag fra 14. juni, og vil i første omgang pågå i uke 24, 25 og 26. Jordskifteretten vil i mai sende ut varsel om grensemerkingen til alle grunneierne i Rollag.

  Les mer
  Informasjon 01.06.2010

  Foredrag om Skog- og kulturhistorie

  Skog & Landskap informerer fra forskningen Folkemusikksenteret - Prestfoss tirsdag 25. mai - 2010, kl. 18.00

  Les mer
  Forvaltning 31.05.2010

  Oppsummering fra møte 10. mai 2010

  Oppsummering fra møte med naturvernorganisasjonene

  Les mer
  Forvaltning 31.05.2010

  Oppsummering fra møte 11. mai 2010

  Oppsummering fra møte med lag og interesseorganisasjoner.

  Les mer
  Naturoppsyn 31.05.2010

  SNO i Trillemarka-Rollagsfjell

  Håvard Kjøntvedt er ansatt som naturoppsyn i Trillemarka Rollagsfjell, og har kontorlokalisert på Rødberg. Han har og ansvaret for Skrim Sauheradsfjella.

  Les mer
  Naturoppsyn 31.05.2010

  Politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

  Haakon Haaverstad er ansatt som politiførstebetjent ved Sigdal lensmannskontor, Nordre Buskerud politidistrikt

  Les mer
  Møter 25.05.2010

  Protokoll fra møte 25.05.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.04.2010

  Protokoll fra møte 09.04.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.03.2010

  Protokoll fra møte 09.03.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 27.11.2009

  Protokoll fra møte 27.11.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 12.11.2009

  Protokoll fra møte 12.11.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 03.09.2009

  Protokoll fra møte 03.09.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 31.08.2009

  Protokoll fra møte 31.08.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 05.08.2009

  Protokoll fra møte 05.08.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Informasjon 02.08.2009

  Offisiell åpning

  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 01.07.2009

  Protokoll fra møte 01.07.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.06.2009

  Protokoll fra møte 09.06.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 18.05.2009

  Protokoll fra møte 18.05.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 29.04.2009

  Protokoll fra møte 29.04.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 18.03.2009

  Protokoll fra møte 18.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 11.03.2009

  Protokoll fra møte 11.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 04.03.2009

  Protokoll fra møte 04.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.02.2009

  Protokoll fra møte 09.02.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 16.01.2009

  Protokoll fra møte 16.01.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer